Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

Ana Tüzüğü

Derneğin Adı, Amacı, Kurucuları

Madde-1 Derneğin Adı: Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

Madde-2 Derneğin Merkezi: Adana İlidir.

Derneğin şubesi : Yoktur.

Madde-3 Derneğin amacı:

Türkiye’nin bitkisel yemeklik yağ ihtiyacının karşılanmasını temin etmek amacıyla; Güney ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren bitkisel yağ hammaddesi kırıcılarını(çekirdek kırıcılarını)yağ sanayicilerini(her türlü yağlı tohum ve yağ bitkilerinden elde edilen ham yağ ve bitkisel yağlardan rafine, vinterize, hidrojene yağ, margarin ve zeytinyağı üreten sanayi kuruluşları)bir çatı altında toplayarak, üyelerin ham madde üretiminden yan ürünlere kadar(yağ, küspe, linter, vs.)girdi ve çıktılarını kaliteli üretmek, bu konularda üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve menfaatlerini korumaktır.

Madde-4 Amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyet ve çalışmaları yapar.

a)Yağ sanayicilerini ilgilendiren konularda kararlar almak ve Hükümetle iş birliği yapmak,

b)Yağlı tohumların, yağların, diğer yağ ürünlerinin fiyatlarının tespiti halinde Hükümetle iş birliği yapmak, müstahsil ve sanayici lehine gerçekleştirmek ve fiyat istikrarını temin etmek,

c)Ürünlerin ihracat ve ithalatı kontenjana tabi tutulması halinde dağıtımın dernek eliyle yapılmasına çalışmak,

d)Çalışan fabrikaların nazari ve fiili kapasitelerini takip etmek,

e)Memleket ihtiyacından fazla olan yağ ve diğer ürünlerin satışı için yurtdışında yeni pazarlar aramak üyelere duyurmak,

f)Üyelerin mesleki bilgilerini arttırmak için toplu halde yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri, panel, seminer ve konferanslar tertip etmek ve beynelmilel kongrelere iştirak etmek,

g)Gayesinin tahakkuku bakımından binalar yapabilmek için gerekli arsa ve bina satın almak ve kira ile tutmak ve satmak.

h)Dernek alacaklarının teminat altına alınabilmesi için ipotek almak.

I)Gerektiği zaman mevcut gayrimenkullerini ipotek ederek borçlanabilmek.

i)Sanayi kuruluşlarının ihtiyacı bulunan kalifiye personelin yetiştirilebilmesi için kurslar açmak, seminerler tertip etmek,

İ)Dernek iktisadi iletme kurar, işletir, işletmeciye verir.

k)Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14.,22.ve 26. Maddeleri hükümleri saklıdır.

Üyelik:

Madde-5 Üyelik şartları:

Derneğe üye olabilmek için;

a-18 yaşını bitirmiş olmak

b-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

c-Cemiyet içinde iyi tanınmak ve sosyal durumu düzgün olmak

ç-Affa uğramış olsa bile;

1-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olmamış olmak,

2-Türk Ceza Kanununun 2.kitabının 1.babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olmamış olmak

3-Türk Ceza Kanununun 312 maddesinin ikinci fıkrasında yazılı, halka, sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanununun 316., 317. ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olmamış olmak.

4-Türk Ceza Kanununun 536.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan fiilleri aynı kanunun 537.maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamış olmak

d-Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis yada taksirli suçlar hariç beş yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmamak,

e-Bitkisel yağ hammaddesi(çekirdek/yağlı tohum)kırıcısı veya yan sanayicisi (her türlü yağlı tohum ve yağ bitkilerinden elde edilen ham yağ ve bitkisel yağlardan rafine, vinterize, hidrojene yağ, margarin, zeytin yağ üreten)olmak, yağ ve bitkisel yağ hammaddesi, mamül-yarı mamül ticaretini yapan, bitkisel yağ üretimi ile ilgilenen akademik personel, danışman ve çalışan olmak

f-Dernek aylık aidatı olan 50,00-TL’yi vermeyi kabullenmiş olmak,

g-Derneğe üye olmak arzusunu yazılı olarak bildirmiş olmak gerekir.

h-Aşağıda tam metni verilen ve “Güney ve Güneydoğu Bitkisel Yağ Sanayicileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” olarak adlandırılan uygun hareket etmek.

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi

Bitkisel yağ üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Türk Gıda Mevzuatı hükümleri ve standartları doğrultusunda üretim yapmak, işyerinde gerekli teknik ve hijyenik şartları taşımak, rekabet kurallarına uymak, tüketici haklarını korumak, çevreye zarar vermemek ana kurallarından hareketle;

-Her tür bitkisel yağın teknik ve hijyenik bir şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama ve pazarlamasını yaparlar.

-Türk Gıda Kodeksine uygun biçimde üretim yapar.

-Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile diğer idari kuruluşlardan gereği yeterli miktarda istihdam ederler.

-İşyerinde gıda bilimi konusunda eğitim görmüş kişileri cari yönetmelikler gereği yeterli miktarda istihdam ederler.

-İnsan sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir üretim yapmazlar, yaptıkları tüm üretim faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevre güvenliği için azami dikkati gösterir.

-Ürün etiketlerinde ve ambalajlarında yanıltıcı ifade ve beyanlar kullanmazlar, etiketsiz gıda maddesi satışı yapmazlar, etiket bilgilerini tam ve doğru bir içerikle belirlerler.

-Ambalajlamada sağlık ve hijyen koşullarına uygun ambalajlama teknikleri ve malzemelerini kullanırlar.

-Ürünlerin depolanması ve taşınması esnasında ürünün her türlü dış etkenden zarar görmeyecek şekilde korunmasını sağlarlar.

-Yapılacak tüm reklamlarda yasal, ahlaki, dürüst ve doğru olma ilkelerine riayet ederler. Reklamın, iş hayatında genel kabul gören, rekabet ilkelerine uygun, tüketicilerin istismarlarından uzak, doğrudan doğruya ya da ima yoluyla hiçbir firmayı kötüleme gayesi olmaksızın, başka reklamları taklit etmeksizin, abartısız biçimde yapılmasını sağlar.

-Başka bir firma, şikayet yada kurumun adını patent, marka, amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurları haksız biçimde kullanamazlar.

-Konusu suç teşkil edecek tarzda imalatta bulunmaz ve tağşiş yapmazlar.

-Ürünlerdeki gramaj, muhteviyat kalite ve diğer yönlerden kaynaklanan bir sebep haksız kazanç sağlamazlar.

-Ürünlerin üretim ve taşınmasında yürürlükteki çevre ve ilgili mevzuata uyarlar.

-Çevreye zarar verilmemesi için fabrika ve işyerlerinde gerekli önlemleri alırlar.

-Konusu suç teşkil eder tarzda veya yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde üretim yaparak haksız rekabet oluşturan firmalara hukuki mücadelede bulunmak için derneğe her türlü imkân, katkı ve desteği verirler.

-Derneğe ve üyelerine yönelik her türlü haksız tutum ve davranışın karşısında yer alırlar.

-Dernek faaliyetlerine katılır, görüşlerini özgürce ifade eder ve dernek yetkili organlarınca belirlenen faaliyetlere katkı sağlarlar.

Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranır.

Derneğe üyelikte kayıt ücreti alınmaz.

Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Ancak 5253 sayılı Dernek Kanunu’nun 3.maddesinin ikinci paragrafında belirtilen kamu hizmeti görevlilerin derneğe üye olabilmeleri için özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE-6 Derneğin Asil ve Fahri(şeref üyesi)olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a)Asil Üye,

b)Fahri Üye,

a)Asil üyeleri dernek tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzükleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir.

b)Fahri üyeler(şeref üyeleri)senede 1 kişi olmak kaydıyla Dernek Tüzüğüne göre asil üyelik vasfına haiz olmayan fakat derneğe maddi ve manevi büyük yararı dokunan kimselere, memuriyet ve makamı itibariyle derneğe devamında sakınca görülmeyen kişilerle, şahıs ve vasıfları Yönetim Kurulunca tespit olunan kişilerdir. Bu üyelere şeref üyesi de denir. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler.

 

 

 

ÜYENİN HAKLARI :

MADDE-7 Üyelerin hakları şunlardır:

a)Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b)Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

c)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asil üyeler gene kurala katılma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

Ancak 5253 Dernek Kanununun 3.maddesinde belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevleri yönetim ve denetleme kurallarına seçilemezler.

d)Her asil üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi bizzat kullanabilir. Fahri üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar. Ancak diledikleri takdirde Genel Kurula misafir olarak katılabilirler ve dilekte bulunabilirler.

e)Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmeyen kimsenin itiraz hakkı yoktur.

 

ÜYELİĞİN SON BULMASI

MADDE-8 :Üyeliğin istifa ile son bulması :

Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen Yönetim Kuruluna yazı ile müracaat ederek, dernekle ilişiğini keser. İstifa eden her üye 1 yıl geçtikten sonra tekrar üye olma hakkına haizdir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE-9 :Herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılmasına aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu karar verebilir.

a)Tüzüğün 6çmaddelerinin ç ve d bentlerinde belirtilen şekilde mahkûm olmak,

b)En az bir yıllık üyeli aidatını yazılı tebligat yapılmasına rağmen ödemek,

c)Dernek amaçlarına aykırı hareket etmek, Genel Kurul Kararına uymamak,

d)Üyeler arasında ahenk bozucu hareketlerde bulunmak,

e)Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş bulunmak,

Dernekten çıkartılan üyenin Yönetim Kurulunun bu kararına karşı Genel Kurala itiraz hakkı vardır. Bu husustaki Genel Kurul Kararı katidir.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE-10 :Derneğin organları şunlardır:

a)Genel Kurulu,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE-11 :Genel Kurul derneğe kayıtlı asil üyelerin bir araya gelmesiyle teşekkül eder ve derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurulun toplanması için gerekli her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-12 :Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Dernek organlarını seçmek,

b)Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek,

ç)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d)Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

e)Derneğin faaliyet hesaplarını incelemek

f)5253 sayılı kanunun 22.maddesine göre derneğe taşınmaz malların alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini sağlamak,

g)Dernek tüzüğünde Genel Kurulunca yapılması belirtilen gayelerin ve çalışmaların, çalışma kanunlarının tahakkukunu için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

ğ)Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması gereken ve belirtilen diğer görevlerin ifası,

h)Yeni çalışma yılı veya dönemi için direktif vermek ve öğütlerde bulunmak,

ı)Derneğin feshine karar vermek,

i)Derneğin gerekli uluslararası gerek yurtiçi, faaliyette bulunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j)Yıllık üye aidat miktarının tespit edilmesi,

MADDE-13 :Genel Kurul, mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Seçimler gizli oy ile yapılır.

DERNEĞİN GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE-14 :Genel Kurul iki yılda bir mayıs ayının içerisinde olağan olarak ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :

MADDE-15 :Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkü amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE-16 :Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarışından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıya çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE-17 :Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildiren gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.16.maddede belirtilen tamsayı sağlamışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, Bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

MADDE-18 :Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görülmesi istenen hususlar, yazılı bir önerge ile Genel Kurul başkanlığına verildiği takdirde istenilen hususlar gündeme alınır.

YÖNETİM KURULU:

MADDE-19 :Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Seçimde en çok oyu alanlar üyeliğe, diğerleri de sıraya yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Yönetim Kurulca gizli oyla iki yıl içinde seçilir.

Seçimi müteakip, Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yapar, Yönetim Kurulu başkanı arka arkaya dört dönemden fazla başkanlığa seçilemez.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ:

MADDE-20 :Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

aYönetim Kurulu, derneğin maksat ve amacına uygun her türlü faaliyetlerde bulunur,

bGenel Kurul gündemini hazırlar, Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri tamamlar, Genel Kurulu toplantıya davet eder.

c)Genel Kurul kararını uygular.

ç)Derneğin çalışma raporunu hazırlar, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.

d)Dernek faaliyetleri için gerekli personeli göreve alır ve gerektiğinde görevden alır.

e)Derneğe üye olabilmek için başvuruda bulunanların isteklerini inceler ve karara bağlar.

f)Derneğin en iyi şekilde faaliyette bulunması için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır

g)Üye aidatlarının tüzükte belirtilen sürede tahsili için gerekli çalışmaları yapar ve ön görülen sürede aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında tüzüğün ilgili maddesi gereğince işlem yapar.

ğ)Derneğin Dernek Kanununda belirtilen defterlerinin tutulmasını sağlar.

h)Tüzükte yapılacak değişikler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunur.

I)Üyelerin iş hayatındaki karşılaştığı güçlüklerin önlenmesine bitkisel yağ sanayiini gelişmesini güçleştiren mevzuat ve usullerinin üyeler lehine neticelendirilmesine Hükümet ve Belediyeler Müesseseler nezdinde itirafların ve işlerin dernek lehine takibini yapar, mesleki ve ticari ve sanayi ahlakı korur.

i)Memleketin yağ ihtiyacını karşılayıcı Hükümet programını uygun yolun tayini hususunda yardımcı olmak için yağlı tohumlar, müstahsili ile iş birliği kurar, yüksek kaliteli ekimlik yağlı tohum ithali ve ekinini teşvik eder, bu konularda Hükümet nezdinde teşebbüse geçer.

j)Genel Kurul’dan alacağı yetki üzerine yeni tesisler kurar ve emsali akçalı işler için üyelerin yardım payını tespit eder, inşaat ve diğer masraflara ait kararlar alır, ihtiyaç halinde büro kiralar gerekli elemanların tayini ve ücretini tespit eder.

k)Temsil selayetinin iki veya üç dernek üyesine verilmesine karar verir.

l)Dernek çalışmalarını üyelere duyurur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ VE TOPANTILARI:

MADDE-21 :Yönetim Kurulu aşağıdaki yazılı şekilde görev taksimi yapar ve toplanır.

a)Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu asil üyeler kendi aralarında toplanarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman, Sekreter, Üye seçer.

b)Dernek Başkanı Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, Derneği temsil eder ve tüzükçe esaslara göre Derneği yönetir.

c)Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde 2.Başkan Dernek Başkanına vekâlet eder.

d)Muhasip derneğin gelir ve giderini tahsil eder ve kanuni gerekçeye göre yürütür. Gelir ve giderden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

e)Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder, derneğin güçlenmesine çalışır.

g)Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır, müteakip toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bir evvelki toplantıda tespit edilir. Üst üste üç defa mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen üye Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

ğ)Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır.

h)Yönetim Kurulu Başkanı gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

I)Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılması halinde Dernek Üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU:

MADDE-22 : Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Görev süresi iki yıldır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE-23 : Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Genel Kurul adına Derneğin yönetim ve hesap işlerini denetler.

b)Derneğin hesap bilançosunu inceler.

c)Yıllık denetleme raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

d)Genel Kurulu gerektiğinde toplantıya çağırır.

Organlara Seçilenleri İdareye Bildirilmesi:

Madde-24 :Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim, denetim kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri, mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ :

MADDE-25 :Derneğin gelirleri şunlardır:

a)Üyelerden alınacak yıllık üyelik aidatları,

b)Dernekçe tertiplenen, eğlence, konser, konferans, seminer ve açık oturumlardan sağlanan gelirle, piyango ve yemeklerinin gelirleri, bağış ve yardımlar, sergi ve yayın gelirlerinden oluşur.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ :

MADDE-26 :Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı, bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Tüzükte yapılacak değişikliklerin mahallin en yüksek mülki amirliğine verilmesi şarttır.

TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER:

MADDE-27 :Aşağıda belirtilen defterlerin tutulması :

a)Üye kayıt defteri,

b)Karar defteri,

c)Gelen ve giden evrak defteri,

ç)Gelir ve gider defteri,

d)Demirbaş defteri,

  1. e) Alındı belgesi defteri,

Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ ŞEKİLLERİ:

MADDE-28 :Dernekte genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yapılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılır veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

FESİH :

MADDE-29 :Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurul fesih de kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tavsiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görev ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağı bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devrilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

MADDE-30 :Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI :

MADDE-31 :

Dernekler Kanunu hükümlerine intibak sağlanması hususunda anılan mevcut Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslek ve sanatları ile ikametgâhları ve tabiiyetleri, kurucu üye sıfatıyla aşağıya çıkarılmıştır.